Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Raaskal Foodcreators B.V.

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Raaskal: Raaskal Foodcreators, statutair gevestigd te Naaldwijk;
 2. Afnemer: de natuurlijke of rechtspersoon waarmee Raaskal een overeenkomst is aangegaan tot levering van goederen en/of diensten;
 3. Overeenkomst: de overeenkomst die tussen Raaskal en de afnemer en elke wijziging of aanvulling daarop;
 4. Diensten: door Raaskal aan afnemer te verlenen diensten, waaronder begrepen, het geven van advies;

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Raaskal en afnemer, waaronder begrepen aanbiedingen en overeenkomsten;
 2. Door aanvaarding van een door Raaskal gedaan aanbod, aanvaardt de afnemer tevens de toepasselijkheid van deze voorwaarden. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van afnemer wordt uitdrukkelijk door Raaskal van de hand gewezen;
 3. Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze voorwaarden gelden slechts indien en voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard door een bevoegde vertegenwoordiger van Raaskal. Een overeengekomen afwijking of aanvulling heeft slechts betrekking op de levering waarvoor deze is afgesproken;
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mogen worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden wel van toepassing;
 5. Indien Raaskal met afnemer meer dan eenmaal overeenkomsten sluit, gelden ter zake alle volgende overeenkomsten steeds de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht of deze al dan niet expliciet toepasselijk zijn verklaard.

Artikel 3 Aanbod, aanvaarding en orders

 1. Alle aanbiedingen en offertes, op welke wijze dan ook door of namens Raaskal gedaan zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Ook aanbiedingen vermeld in folders, prijscouranten etc. zijn vrijblijvend. Wordt een vrijblijvend aanbod door afnemer aanvaard, dan heeft Raaskal het recht om het aanbod te herroepen;
 2. Aanbiedingen en toezeggingen van door Raaskal ingeschakelde tussenpersonen, vertegenwoordigers en/of medewerkers zijn slechts verbindend, indien zij door Raaskal schriftelijk zijn bevestigd;
 3. Het staat Raaskal vrij om orders van afnemer al dan niet te accepteren;
 4. Overeenkomsten komen tot stand op het moment dat:
  1. Raaskal een aanbod of bestelling van afnemer schriftelijk bevestigt;
  2. Op het moment dat Raaskal begint met de uitvoering van de overeenkomst, óf;
  3. Op het moment dat Raaskal voor de betreffende overeenkomst aan afnemer een factuur zendt.
 5. Door Raaskal geaccepteerde orders van afnemers worden geacht enkel naar soort en merk bepalend te zijn. Is een verpakking, uitvoering, model, type etc. gewijzigd, dan is Raaskal gekweten door levering van de gewijzigde verpakking, uitvoering, model, type etc. tegen de daarvoor gelde standaardprijs.

Artikel 4 Levering, risico-overgang, keuring en reclame

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, vindt levering plaats af distributiecentrum van Raaskal. De af te leveren goederen zijn vanaf het moment van het verlaten van het distributiecentrum voor rekening en risico van afnemer;
 2. Indien en voorzover Raaskal zorgdraagt voor het transport van de goederen, dan doet dat geen afbreuk van het bepaalde in lid 1 van dit artikel. De wijze van vervoer wordt door Raaskal bepaald. Afnemer is verplicht de goederen op de afgesproken plaats van aflevering in ontvangst te nemen en direct te lossen;
 3. Indien Raaskal, al dan niet in opdracht van de afnemer, het transport van de goederen regelt, is Raaskal vrij in de keuze van verpakking, de transporteur en de te volgen route. Als Raaskal tevens zorgdraagt voor een transportverzekering, dan doet dat geen afbreuk van het bepaalde in lid 1 en zal afnemer de goederen desgewenst aanvullend verzekeren;
 4. Vanaf het moment dat de goederen voor rekening en risico van afnemer zijn, draagt afnemer zorg voor afdoende verzekering van de goederen tegen alle risico’s, zoals- maar niet beperkt tot- verlies, diefstal, beschadiging en/of het tenietgaan van de goederen;
 5. Raaskal heeft het recht om in gedeelten te leveren, in welke geval hetgeen omtrent dergelijke verkopen tussen partijen in overeengekomen op elke levering afzonderlijk van toepassing is. Raaskal is gerechtigd om de betreffende deellevering pro rato te factureren;
 6. Indien de datum van feitelijke levering op verzoek of door toedoen van afnemer wordt uitgesteld, afnemer om leveringen in gedeelten verzoekt en/of goederen worden niet afgehaald, dan gaat het risico voor de goederen desondanks op afnemer over met ingang van het moment dat deze goederen in de administratie en/of de opslagruimen van Raaskal als ‘goederen van afnemer’ zijn geïdentificeerd. Raaskal is vanaf dat moment gerechtigd om de goederen aan afnemer te factureren. Eventuele kosten van extra transport, opslag, verzekering of andere extra kosten zijn voor rekening van afnemer;
 7. Afnemer dient bij levering te onderzoeken of de zaken aan de overeenkomst beantwoorden (juiste product, juiste kwaliteit, juiste kwantiteit, juiste houdbaarheidsdatum, afwezigheid van beschadiging etc.). Indien de zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden, kan afnemer daarop geen beroep meer doen indien hij Raaskal bij zichtbare gebreken niet binnen 2 werkdagen na levering, en bij onzichtbare gebreken binnen 2 dagen na ontdekking althans uiterlijk binnen 7 dagen na levering, schriftelijk en gemotiveerd kennis heeft gegeven. Voorts vervalt afnemers recht van reclame, indien hij onvoldoende medewerking verleent aan Raaskal’s onderzoek naar de gegrondheid van de ingediende klacht. Afnemer zal Raaskal in de gelegenheid stellen om de zaken te bezichtigen.
 8. Wijziging van technische inzichten in de branche en/of van overheidsvoorschriften komt voor risico van afnemer. Geringe of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, hoeveelheid, afmetingen, kleur, maat, etc. vormen geen grond voor reclame. Hetzelfde geldt voor kleurverschillen als gevolg van lichtinval en/of weersinvloeden;
 9. Retourzendingen worden slechts geaccepteerd na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Raaskal. De kosten en risico’s verbonden aan retourzendingen zijn voor risico van afnemer.
 10. Zijn geleverde zaken gebrekkig en alle hiervoor genoemde procedurevoorschriften in acht genomen, dan zal Raaskal de gebrekkige zaak hetzij (doen) herstellen, hetzij vervangen door een niet gebrekkig product, hetzij het met de klacht overeenkomende bedrag aan afnemer crediteren, zulks geheel ter vrije keuze van Raaskal. Raaskal is niet aansprakelijk voor enige door afnemer geleden schade terzake gebrekkige producten.

 

Artikel 5 Diensten

 1. Indien Raaskal diensten verleent aan afnemer, dan zal Raaskal zich inspannen om deze diensten zo goed mogelijk verrichten;
 2. Afnemer stemt ermee in dat Raaskal voor de uitvoering van diensten één of meer derden kan inschakelen. Voor tekortkomingen van derden, die niet in dienstverband van Raaskal werken, is Raaskal niet aansprakelijk behoudens opzet of grove nalatigheid van de kant van Raaskal. De bevoegdheid tot het inschakelen van derden omvat tevens de bevoegdheid om namens afnemer in te stemmen met een beperking van aansprakelijkheid door de betreffende derden.

Artikel 6 Leveringstermijnen

 1. Opgegeven of overeengekomen leveringstermijnen zijn nimmer als fatale termijn te beschouwen. In geval van niet-tijdige levering is Raaskal eerst in verzuim na schriftelijke ingebrekestelling, waarbij een nadere en redelijke termijn voor levering wordt gesteld die tenminste gelijk is aan 30 dagen, terwijl afnemer onverminderd tot afname is verplicht;
 2. Mocht verzuim na ingebrekestelling intreden, dan zal Raaskal in overleg treden met afnemer over nakoming c.q. ontbinding van de overeenkomst. Afnemer kan slechts aanspraak maken op vergoeding van schade, indien zulks schriftelijk van te voren is overeengekomen. Eventuele door Raaskal te vergoeden schade zal nimmer groter zijn dan dat gedeelte van het factuurbedrag, dat betrekking heeft op niet, niet-tijdig, niet-juist of niet-volledig geleverde goederen.

Artikel 7 Prijzen, betaling en verrekening

 1. De aan afnemer geleverde goederen en/of diensten worden berekend tegen de prijzen van Raaskal voor de betreffende goederen en/of diensten geldend op de dag van levering, ook als expliciet een andere prijs is overeengekomen. Is de in rekening gebrachte prijs meer dan 10% hoger dan de aanvankelijk overeengekomen prijs, dan heeft afnemer het recht om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden onverwijld nadat afnemer van de prijsverhoging op de hoogte is gesteld. Daarna vervalt het recht op ontbinding. Afnemer is niet gerechtigd om de overeenkomst op deze grond te ontbinden, als de prijsverhoging het gevolg is van overheidsmaatregelen of vrachttarieven;
 2. Alle prijzen zijn exclusief BTW, emballage- en/of verpakkingskosten, verwijderingsbijdragen en eventuele overige verschuldigde belastingen en heffingen van overheidswege zoals deze ten tijde van de levering gelden, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Voor zover niet anders overeengekomen, zijn transport-, verzend- en/of portokosten en kosten met betrekking tot het verzekeren van de goederen voor rekening van afnemer;
 3. Afnemer is gehouden om Raaskal de kosten van emballage te betalen. De emballage wordt door Raaskal aan afnemer gecrediteerd onder de voorwaarde dat afnemer:
  1. Deze per eigen wagen aan Raaskal retourneert,
  2. Binnen 1 jaar na levering daarvan,
  3. Deze emballage aan afnemer is gefactureerd en betaald, én
  4. Deze door afnemer op merk en inhoud is gesorteerd.
 4. Betaling aan Raaskal dient binnen 5 dagen na factuurdatum te geschieden op een door Raaskal aan te geven wijze. Levering vindt eerst plaats nadat volledige betaling is ontvangen, tenzij door partijen schriftelijk anders is overeengekomen;
 5. De betaling geschiedt effectief in de gefactureerde valuta en zonder verrekening, korting of opschorting. Raaskal is bevoegd bedragen die zij te eniger tijd van afnemer heeft te vorderen, te verreken met bedragen die Raaskal of een aan haar verbonden vennootschap verschuldigd is of zal zijn aan afnemer;
 6. Vindt betaling niet plaats binnen 5 dagen na factuurdatum, althans binnen de overeengekomen betalingstermijn, dan komt afnemer van rechtswege zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. In geval van verzuim zijn alle betalingsverplichtingen van afnemer terstond opeisbaar en is afnemer verplicht tot vergoeding aan Raaskal van een vertragingsrente over verschuldigde bedragen gelijk aan de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW vermeerderd met twee (2) procentpunten. Daarnaast is afnemer aan Raaskal een kredietbeperkingstoeslag verschuldigd gelijk aan 3% van het openstaande factuurbedrag;
 7. Indien er goede grond bestaat te vrezen dat afnemer haar verplichtingen niet stipt zal nakomen, zijn alle vorderingen van Raaskal op afnemer terstond opeisbaar en is afnemer verplicht op eerste verzoek van Raaskal terstond genoegzame en in de door Raaskal gewenste vorm zekerheid te stellen en deze zo nodig aan te vullen voor de nakoming van al zijn verplichtingen. Zolang afnemer daar niet aan heeft voldaan, is Raaskal gerechtigd nakoming van haar verplichtingen op te schorten;
 8. Indien afnemer zijn betalingsverplichtingen niet (tijdig) nakomt zijn alle incassokosten (zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke) voor rekening van afnemer. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend conform het Rapport Voorwerk II, zulks evenwel met een minimum van € 1.500,-;
 9. Afnemer kan uitsluitend schriftelijk bezwaar maken tegen een factuur binnen 8 dagen na factuurdatum. Na afloop van die termijn wordt afnemer geacht ingestemd te hebben met de betrekkende factuur;
 10. Betalingen door of vanwege de afnemer strekken achtereenvolgens ter voldoening van de door afnemer verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten, de gerechtelijke kosten, de verschuldigde renten en daarna in volgorde van ouderdom van de openstaande hoofdsommen, ongeacht andersluidende aanwijzing van afnemer.

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud

 1. Raaskal behoudt zich het eigendom voor van de goederen, totdat integraal aan haar voldaan zullen zijn:
  1. De door afnemer verschuldigde prestaties voor alle door Raaskal geleverde of te leveren goederen en/of diensten; én
  2. Alle vorderingen van Raaskal op afnemer wegens het tekortschieten van afnemer in de nakoming van zijn verplichtingen.
 2. Indien het eigendomsvoorbehoud wordt ingeroepen, heeft afnemer geen recht op vergoeding van de bewaringskosten, noch kan zij zich terzake op een retentierecht beroepen;
 3. Indien afnemer in verzuim is ten aanzien van de verplichtingen als bedoeld in artikel 7, of indien Raaskal naar haar oordeel goede grond heeft te vrezen dat afnemer zijn verplichtingen niet na zal komen, is Raaskal gerechtigd de zaken die haar toebehoren terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich bevinden. Afnemer verleent Raaskal reeds nu voor alsdan onherroepelijk machtiging om daartoe de bij of voor afnemer in gebruik zijnde ruimten te (doen) betreden. In geval afnemer het bepaalde in dit artikellid niet op eerste verzoek nakomt, verbeurt afnemer aan Raaskal een direct opeisbare boete gelijk aan 10% van het nog door afnemer aan Raaskal verschuldigde bedrag per dag;
 4. Afnemer is bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen, indien en voor zover noodzakelijk, door te verkopen of te gebruiken uitsluitend in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf. In geval van verkoop is afnemer gehouden deze goederen eveneens en slechts onder beding van dit eigendomsvoorbehoud en overeenkomstig het bepaalde in dit artikel, te leveren. Uitzondering geldt voor de situatie waarin afnemer in faillissement of surseance van betaling is geraakt, in welk geval doorverkoop in het kader van de normale uitoefening van het bedrijf niet is toegestaan. Afnemer is niet bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen aan derden in pand te geven of als zekerheid in de ruimste zin des woords aan derden te doen en/of daarop enig beperkt recht te vestigen;
 5. Afnemer is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van Raaskal te bewaren en deze afdoende te verzekeren tegen alle bedrijfs- en overige risico’s (waaronder begrepen –doch niet beperkt tot- brand, diefstal, waterschade, ontploffing etc.). Op eerste verzoek van Raaskal zal afnemer kopieën verstrekken aan Raaskal van de terzake geldende verzekeringspolissen, inclusief een bewijs van tijdige premiebetaling;
 6. Op geleverde goederen die door betaling in eigendom van afnemer zijn overgegaan – of die zijn verwerkt – en zich nog in handen van afnemer bevinden, vestigt afnemer hierbij ten behoeve van Raaskal een pandrecht tot zekerheid van de nakoming van vorderingen, anders dan die genoemd in lid 1 van dit artikel (waaronder begrepen – maar niet beperkt tot – toekomstige vorderingen), die Raaskal op afnemer mocht hebben of verkrijgen. Op eerste verzoek van Raaskal zal afnemer de goederen, die vallen onder dit pandrecht, aan Raaskal ter hand stellen om daarmee een vuistpand te realiseren. Lid 3 van dit artikel is daarbij van overeenkomstige toepassing;
 7. Afnemer is voorst verplicht om op eerste verzoek van Raaskal:
  1. Eventuele vorderingen van afnemer op verzekeraars betreffende de goederen bedoeld in dit artikel aan Raaskal te verpanden, en/of
  2. Eventuele vorderingen van afnemer op haar debiteuren betreffende de goederen bedoeld in dit artikel aan Raaskal te verpanden; en/of
  3. Op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die Raaskal wenst te treffen ter bescherming van haar belangen en/of eigendomsrechten, mits de te treffen maatregelen afnemer niet onevenredig hinderen in zijn bedrijfsvoering.

Artikel 10 Aansprakelijkheid, overmacht en bevrijding

 1. In geval van gebrekkigheid van geleverde goederen, is de aansprakelijkheid van Raaskal beperkt tot maximaal het factuurbedrag, of indien dit hoger is, de door assuradeur van Raaskal verstreken uitkering;
 2. In alle overige gevallen (inclusief de situatie dat Raaskal diensten verleend en/of Raaskal haar garantieverplichtingen om welke reden dan ook niet zou nakomen) is de aansprakelijkheid van Raaskal beperkt tot vergoeding van schade die aan opzet of grove schuld van haar of haar medewerkers is te wijten. Voor overige schade, in welke vorm of van welke soort ook, is Raaskal niet aansprakelijk;
 3. Raaskal is niet aansprakelijk voor schade, welke ontstaat in verband met door Raaskal (of door Raaskal ingeschakelde tussenpersonen, vertegenwoordigers en medewerkers) verstrekte mededelingen, toelichtingen of adviezen in de ruimste zin des woords, zoals (maar niet beperkt tot) ten aanzien van laden, lossen, vervoer, opslag, bewaring, gebruik, samenstelling en/of geschiktheid van door haar of derden aan afnemer geleverde goederen;
 4. In geen geval is Raaskal gehouden tot vergoeding van een hoger bedrag dan zij zelf terzake van de schade waarvoor zij aansprakelijk wordt gehouden op haar verzekeraars kan verhalen, te vermeerderen met haar eigen risico onder die verzekering. Indien verzekeraars niet tot uitkering overgaan of de schade niet door een verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Raaskal beperkt tot schade tot een maximum van de netto-factuurwaarde van de desbetreffende levering/dienst, doch in ieder geval tot een maximum van € 7.500,-.
 5. Raaskal bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, welke zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid jegens afnemer kan inroepen, mede ten behoeven van haar ondergeschikten, de niet-ondergeschikten voor wier gedragingen Raaskal ingevolge de wet aansprakelijk zou zijn en de toeleveranciers van Raaskal;
 6. Iedere aansprakelijkheid van Raaskal jegens afnemer vervalt na verloop van 3 jaar nadat:
  1. De goederen aan afnemer zijn geleverd; en of
  2. De diensten voor de afnemer zijn afgerond.
 7. Raaskal is niet aansprakelijk voor vertraging, niet- of niet-juiste levering als een direct of indirect gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt onder meer verstaan elke omstandigheid buiten de wil en toedoen van Raaskal, die de normale uitvoering van de overeenkomst verhinderd of zodanig bemoeilijkt dat deze redelijkerwijze niet van Raaskal kan worden verlangd, zoals onder andere staking, ziekte en/of bovenmatige ziekteverzuim, gebrek aan personen, grondstoffen en/of materiaal, overheidsmaatregelen met inbegrip van in- en uitvoermaatregelen, tekortkomingen aan de zijde van door Raaskal ingeschakelde derden (waaronder begrepen toeleveranciers), gebreken aan en/of beschadiging van productiemiddelen, transportbelemmeringen en/of storingen in het verkeer etc. Raaskal kan zich ook op overmacht beroepen, als de betreffende omstandigheid die overmacht veroorzaakte is ingetreden nadat Raaskal had moeten leveren;
 8. Onverminderd aan partijen verder toekomende rechten geeft overmacht beide partijen de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden voor het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan nadat de overmacht situatie 1 maand heeft voortgeduurd, zonder dat partijen over en weer tot enigerlei schadevergoeding zullen zijn gehouden.

Artikel 11 Intellectuele eigendom

 1. Alle documenten, verkoopfolders, afbeeldingen, tekeningen, offertes, bestekken, ontwerpen etc. die door Raaskal aan afnemer worden verstrekt blijven eigendom van Raaskal. Afnemer is niet gerechtigd deze aan te wenden voor een ander doel dan waar deze aan afnemer ter beschikking zijn gesteld;
 2. Afnemer is niet gerechtigd de in het vorige lid bescheiden of de daarin besloten of op andere wijze aan afnemer bekend geworden gegevens aan derden te openbaren, daarin inzage te verstrekken en zal deze bescheiden op eerste verzoek van Raaskal onverwijld retourneren, zonder daarvan kopieën achter te houden;
 3. In geval van ongeoorloofd gebruik van bescheiden -waaronder uitdrukkelijk bedoeld tekeningen, bestekken, offertes, offertes etc. – is afnemer gehouden om Raaskal alle schade te vergoeden die zij daardoor lijdt, waaronder -doch niet beperkt tot- gederfde omzet/winst en de kosten die gemoeid zijn met het opstellen van de betreffende ontwerpen, indien deze exclusief voor afnemer zijn gemaakt.

Artikel 12 Ontbinding

 1. Indien afnemer niet, niet-behoorlijk of niet-tijdig aan enige verplichting voldoet, welke voor hem uit de overeenkomst mocht voortvloeien, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling, onder curatele stelling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van afnemer is, is Raaskal harer keuze gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar verder toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Voorts worden alle vorderingen van Raaskal op afnemer in die gevallen terstond opeisbaar;
 2. In geval van ontbinding is afnemer verplicht om Raaskal de schade te vergoeden die zij daardoor lijdt, welke schade minimaal is aan het bedrag van reeds aanbetaalde termijnen op de betreffende overeenkomst.

Artikel 13 Conversie, uitleg en adreswijziging

 1. Indien en voor zover op grond van redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling in deze voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, dan komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijke overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan;
 2. De nietigheid of anderszins onafdwingbaar zijn van enige bepaling van deze voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan;
 3. Indien Raaskal op enig moment niet de strikte naleving van één van deze voorwaarden verlangt, brengt niet mee dat Raaskal afstand doet van het recht op enig moment strikte naleving te eisen;
 4. Afnemer is gehouden om adreswijziging terstond schriftelijk aan Raaskal te melden. Goederen, die afgeleverd zijn aan het bij Raaskal laats bekende adres van afnemer, worden geacht door afnemer te zijn ontvangen.

Artikel 14 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle rechtsbetrekkingen tussen Raaskal en afnemer is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen Raaskal en afnemer zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats van vestiging van Raaskal tenzij door deze een andere plaats wordt gekozen.